شرح وظایف بخشداري 

الف ) امور سياسي و انتظامي بخش :

1- اجراي سياست هاي عمومي دولت و استقرار امنيت در سطح بخش

2- جمع آوري اخبار و شايعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداري

 3- شناسايي اوضاع اجتماعي و سياسي و ريشه يابي عوامل احتمالي ناامني ها در بخش

 4- شركت در جلسه شوراي تامين و ارائه پيشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسي

 1- اعمال نظارت بر مسائل سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي بخش

 2- سركشي از روستاها و بررسي مشكلات و ايجاد هماهنگي در جهت رفع آن ها با همكاري شوراهاي اسلامي

 3- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشويق مشاركت عمومي در جهت سياست هاي نظام جمهوري اسلامي در تمامي ابعاد .

 4- نظارت عاليه بر توزيع ارزاق عمومي در سطح بخش

ج ) امور اقتصادي و فرهنگي بخش :

  1- پيگيري جذب اعتبارات تخصيصي براي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اقتصادي بخش

 2- تشويق مردم براي اجراي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اجتماعي در سطح بخش

 3- بازديد از پروژه هاي عمراني سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداري

 4- پيگيري طرح هاي فرهنگي و بسيج سواد آموزي در سطح بخش

 5- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربيت بدني در سطح بخش

د ) امور اجتماعي :

 1- رسيدگي به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشي از خانواده هاي مستمند و محروم بخش .

 2- تشكيل جلسات عمومي در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالي ، بهداشت و ستاد حوادث غير مترقبه .

 3- پيگيري و حل اعترافات موردي در سطح بخش

 4- دست يابي به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگي اهالي بخش

 5- برقراري ارتباط نزديك با مئولين بخش

 6- تنظيم گزارش ماهانه از اوضاع عمومي بخش

 7- برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي رروستا و بخش

 8- بررسي نيازها و مشكلات روستائيان

 9- انجام و پيگيري ساير امور محوله از جانب مافوق